درد کف پا

درد کف پا

درد کف پا : مطابق شکل در حالیکه روی صندلی نشسته اید یک جسم استوانه ای شکل مانند وردنه را زیر پا قرار داده و با کف پا آن را بغلتانید. این حرکت را برای هر پا ٣ دقیقه انجام دهید.

درد كف پا

مطابق شکل هر دو پا را دراز کرده و با یک دستمال کف یک پا را به سمت خود کشیده و بعد از چند ثانیه رها نمائید. این حرکت را برای هر پا ١٠ بار تکرار نمائید.

درحالیکه روی صندلی نشسته اید یک پا را روی زانوی پای دیگر قرار داده و با دست موافق انگشتان پا را به سمت خود کشیده و بعد از چند ثانیه رها نمائید.

درحالیکه روی صندلی نشسته اید یک پا را روی زانوی پای دیگر قرار داده و با دست موافق انگشتان پا را به سمت خود کشیده و با دست دیگر کف پا را از پاشنه به سمت انگشتان ماساژ دهید. این حرکت را برای هر پا تکرار نمائید.

 

Call Now Buttonتماس با دکتر