درد شانه

درد شانه

درد شانه : برای انجام این حرکت مطابق شكل شانه ها را بصورت دورانی به سمت بالا آورده و سپس با یک حرکت چرخشی آنها را به حالت اول برگردانید. این حرکت را ١٠ بار تکرار نمائید.

مطابق شکل یک میله را در دست گرفته به سمت عقب حرکت دهید و پس از مکث کوتاه به حالت اول برگردید. این حرکت را ١٠ بار تکرار نمائید.

مطابق شکل یک میله را در دست گرفته به آرامی بالای سر آورده و پس از مکث كوتاهی به حالت اول برگردانید. این حرکت را ١٠ بار تکرار نمائید.

برای انجام اين حرکت مطابق شکل به پهلو دراز کشیده و ساعد زیرین را به حالت عمود قرار داده و آن را به آرامی از آرنج به سمت زمین ٣٠ درجه خم کرده و سپس به حالت اولیه برگردانید، سپس به حالت مخالف خوابیده و حرکت را تکرار نمائید. اين حرکت را ١٠ بار تکرار نمائید.

Call Now Buttonتماس با دکتر