درد شانه

براي انجام اين حركت مطابق شكل شانه ها را بصورت دوراني به سمت بالا آورده و سپس با يك حركت چرخشي آنها را به حالت اول برگردانيد.اين حركت را ١٠ بار تكرار نمائيد.

مطابق شكل يك ميله را در دست گرفته به سمت عقب حركت دهيد و پس از مكث كوتاه به حالت اول برگرديد. این حركت را ١٠ بار تكرار نمائيد.

مطابق شكل يك ميله را در دست گرفته به آرامی بالای سر آورده و پس از مكث كوتاهی به حالت اول برگردانيد. این حركت را ١٠ بار تكرار نمائيد.

براي انجام اين حركت مطابق شكل به پهلو دراز كشيده و ساعد زيرين را به حالت عمود قرار داده و آن را به آرامي از آرنج به سمت زمين ٣٠ درجه خم كرده و سپس به حالت اوليه برگردانيد، سپس به حالت مخالف خوابيده و حركت را تكرار نمائيد. اين حركت را ١٠ بار تكرار نمائيد.