سندرم تونل كارپ (CTS)

مطابق شكل با دست راست انگشتان دست چپ را از مچ به سمت پائين فشار داده و ٢٠ تا ٣٠ ثانيه در اين وضعيت نگه داشته و سپس انگشتان را از مچ به سمت بالا خم كرده و ٢٠ تا ٣٠ ثانيه نگه داريد . اين حركت را براي دست مخالف نيز تكرار نمائيد.

مانند شكل، توپ نرمي را ميان انگشتان گرفته و فشار دهيد و بعد از چند ثانيه رها نمائيد. اين حركت را با دست مخالف نيز تكرار نمائيد. اين حركت را ١٠ بار تكرار نمائيد.