درد گردن

مطابق شكل ابتدا دستها رو پشت سر گذاشته در حاليكه سر را به سمت جلو فشار ميدهيد سر را به سمت عقب فشار داده بطوريكه سر تغيير وضعيت نداشته باشد. اين حركت را براي هر چهار جهت سر تكرار نمائيد.

براي انجام اين حركت به پهلو خوابيده و مطابق شكل سر را روي بازو گذاشته و سپس سر را به سمت بالا حركت داده و پس از ٣ ثانيه مكث سر را به حالت اوليه برگردانيد. اين حركت را ١٠ بار تكرار كرده و سپس سر را روي دست مخالف گذاشته و همين حركت را تكرار نمائيد.

براي انجام اين حركت مطابق شكل چهار دست و پا قرار گرفته به طوريكه سر در راستاي بدن باشد، سر را به سمت پائين خم كرده و بعد ٣ ثانيه مكث به حالت اوليه برگرديد.اين حركت را ١٠ بار تكرار نمائيد.

براي انجام اين حركت ايستاده و شانه و كتف ها را مطابق شكل به هم نزديك و پس از مكث كوتاهي به حالت اوليه برگردانيد.اين حركت را ١٠ بار تكرار نمائيد.