درد هاي لگن

مطابق شكل به پشت خوابيده و درحاليكه پاي چپتان كشيده است پاي راست را بصورت عمودي روي ديوار قرار دهيد و بعد از ٣٠ ثانيه جاي پاها را عوض نمائيد و حركت را ١٠ بار برای هر پا تكرار كنيد.

براي انجام اين حركت مطابق شكل كنار يك ديوار ايستاده و با دست چپ پاي چپ را از زانو خم كرده و به مدت ١٠ ثانيه در اين حالت بمانيد و سپس اين حركت را براي پاي ديگر هم تكرار كنيد.

براي انجام اين حركت مطابق شكل، به پشت روي زمين دراز كشيده و پاها را از زانو خم كرده بطوريكه كف پاها روي زمين باشد سپس زانوها را به سمت بيرون از هم دور نمائيد و بعد از چند ثانيه مكث به حالت اوليه برگردانيد.

مانند حركت قبل به پشت خوابيده و يك بالش ميان زانوها قرار داده و به سمت داخل فشار داده و پس از چند ثانيه مكث زانو ها را شُل كنيد . اين حركت را ١٠ بار تكرار كنيد.

براي انجام اين حركت روي شكم خوابيده و عضلات باسن را منقبض كرده و بعد از ٣ ثانيه شُل نمائيد. اين حركت را ١٠ بار تكرار نمائيد.

براي انجام اين حركت به پشت خوابيده طوريكه زانوها خم وكف پاها روي زمين باشد سپس از ناحيه كمر هر دو پا را به آرامي سمت چپ و سپس راست بچرخانيد. اين حركت را ١٠ بار تكرار كنيد .

مطابق شكل روي زمين به پشت خوابيده و ابتدا پاي چپ را به كمك هر دو دست داخل شكم جمع كرده و بعد از چند ثانيه رها كرده و اين حركت را براي پاي مخالف تكرار نمائيد.

مطابق شكل روي زمين به پشت خوابيده و هر دو پا را به كمك هر دو دست داخل شكم جمع كرده و بعد از ٥ ثانيه پاها را رها كرده و به حالت اوليه برگردانيد.

كنار ديوار ايستاده و پاهاي خود را بصورت ضربدري قرار داده و درحاليكه دست خود را به ديوار تكيه داده ايد كمر و لگنتان را به سمت ديوار متمايل نمائيد و بعد از چند ثانيه به حالت اول برگرديد. اين حركت را ١٠ بار براي هر طرف تكرار نمائيد.

براي انجام اين حركت مطابق شكل به پهلو روي زمين دراز كشيده و پاي راست را از ناحيه لگن به سمت بالا بياوريد . اين حركت را براي هر پا ١٠ بار تكرار نمائيد.

براي انجام اين حركت مطابق شكل به پهلو روي زمين دراز كشيده در حاليكه زانوها نيمه خميده است زانوي پاي راست را به سمت بالا بياوريد.اين حركت را براي هر طرف ١٠ بار تكرار نمائيد.