درد كف پا

مطابق شكل در حاليكه روي صندلي نشسته ايد يك جسم استوانه اي شكل مانند وردنه را زير پا قرار داده و با كف پا آن را بغلتانيد. اين حركت را براي هر پا ٣ دقيقه انجام دهيد.

مطابق شكل هر دو پا را دراز كرده و با يك دستمال كف يك پا را به سمت خود كشيده و بعد از چند ثانيه رها نمائيد. اين حركت را براي هر پا ١٠ بار تكرار نمائيد.

درحاليكه روي صندلي نشسته ايد يك پا را روي زانوي پاي ديگر قرار داده و با دست موافق انگشتان پا را به سمت خود كشيده و بعد از چند ثانيه رها نمائيد.

درحاليكه روي صندلي نشسته ايد يك پا را روي زانوي پاي ديگر قرار داده و با دست موافق انگشتان پا را به سمت خود كشيده و با دست ديگر كف پا را از پاشنه به سمت انگشتان ماساژ دهيد. اين حركت را براي هر پا تكرار نمائيد.