دنده گردني(TOS)

مطابق شكل گردن را به آرامي به سمت چپ و راست خم كنيد، اين حركت را ١٠ بار تكرار نمائيد.

مطابق شكل كنار دستها را روي چارچوب در گذاشته و در حاليكه پاها ثابت است سر و تنه را به سمت جلو حركت داده و پس از مكثي كوتاه به حالت اول برگرديد. اين حركت را ١٠ بار تكرار نمائيد

مطابق شكل دستها را پشت سر قرار داده و سر و گردن را به آرامي به سمت عقب خم نمائيد و پس از مكث كوتاهي به حالت اول برگردانيد. اين حركت را ١٠ بار تكرار نمائيد.

مطابق شكل ، روي شكم خوابيده و دستها را از طرفين باز كرده و آنها را به سمت بالا آورده و بعد از مكث كوتاهي به حالت اول برگردانيد.اين حركت را ١٠ بار تكرار نمائيد. .