سندرم پریفورمیس

سندرم پریفورمیس

سندرم پریفورمیس : به پشت بخوابید. زانو هایتان را خم کرده و کف هر دو پا روی زمین باشد. مچ پای چپ را روی زانوی راست بگذارید. با هر دو دست ران راست را گرفته و به طرف خودتان بکشید. با این کار یک کشش در عضلات باسن و ران احساس میکنید. این وضعیت را ۳۰-۱۵ ثانیه حفظ کنید. برای هر پا این کار را ۳ بار انجام دهید.

مطابق شكل پاي راست روي يك سكو گذاشته و درحاليكه دستها به جلو كشيده است كمي به سمت جلو خم شده سپس به حالت اول برگرديد. اين حركت را براي هر پا ١٠ بار تكرار نمائيد.

مطابق شكل روي شكم خوابيده و يك بالش كوچك زير شكم قرار داده و پاي راست را از زانو به سمت بالا خم كرده سپس از ناحيه لگن ران پا را حدود ٥ سانتي متر به سمت بالا بياوريد. اين حركت را براي هر پا ١٠ بار تكرار نمائيد.

براي انجام اين حركت مطابق شكل به پهلو روي زمين دراز كشيده در حاليكه زانوها نيمه خميده است زانوي پاي راست را به سمت بالا بياوريد. اين حركت را براي هر طرف ١٠ بار تكرار نمائيد.

پاسخ

8 − 2 =

Call Now Buttonتماس با دکتر