دنده گردنی

دنده گردنی

دنده گردنی یا ( TOS ) مطابق شکل گردن را به آرامی به سمت چپ و راست خم کنید، این حرکت را ١٠ بار تکرار نمائید.

مطابق شکل کنار دستها را روی چارچوب در گذاشته و در حالیکه پاها ثابت است سر و تنه را به سمت جلو حرکت داده و پس از مکثی کوتاه به حالت اول برگردید. این حرکت را ١٠ بار تکرار نمائید.

مطابق شکل دستها را پشت سر قرار داده و سر و گردن را به آرامی به سمت عقب خم نمائید و پس از مکث کوتاهی به حالت اول برگردانید. این حرکت را ١٠ بار تکرار نمائید.

مطابق شکل ، روی شکم خوابیده و دستها را از طرفین باز کرده و آنها را به سمت بالا آورده و بعد از مکث کوتاهی به حالت اول برگردانید.این حرکت را ١٠ بار تکرار نمائید.

پاسخ

1 × پنج =

Call Now Buttonتماس با دکتر