درد های لگن

درد های لگن

درد های لگن : مطابق شکل به پشت خوابیده و درحالیكه پای چپتان كشیده است پای راست را بصورت عمودی روی دیوار قرار دهید و بعد از ٣٠ ثانیه جای پاها را عوض نمائید و حركت را ١٠ بار برای هر پا تكرار كنید.

درد های لگن

برای انجام این حركت مطابق شكل كنار یك دیوار ایستاده و با دست چپ پای چپ را از زانو خم كرده و به مدت ١٠ ثانیه در این حالت بمانید و سپس این حركت را برای پای دیگر هم تكرار كنید.

 

درد هاي لگن

برای انجام این حركت مطابق شكل، به پشت روی زمین دراز كشیده و پاها را از زانو خم كرده بطوریكه كف پاها روی زمین باشد سپس زانوها را به سمت بیرون از هم دور نمائید و بعد از چند ثانیه مكث به حالت اولیه برگردانید.

 

مانند حركت قبل به پشت خوابیده و یك بالش میان زانوها قرار داده و به سمت داخل فشار داده و پس از چند ثانیه مكث زانو ها را شُل كنید . این حركت را ١٠ بار تكرار كنید.

برای انجام این حركت روی شكم خوابیده و عضلات باسن را منقبض كرده و بعد از ٣ ثانیه شُل نمائید. این حركت را ١٠ بار تكرار نمائید.

درد های لگن

برای انجام این حركت به پشت خوابیده طوریكه زانوها خم وكف پاها روی زمین باشد سپس از ناحیه كمر هر دو پا را به آرامی سمت چپ و سپس راست بچرخانید. این حركت را ١٠ بار تكرار كنید .

مطابق شكل روی زمین به پشت خوابیده و ابتدا پای چپ را به كمك هر دو دست داخل شكم جمع كرده و بعد از چند ثانیه رها كرده و این حركت را برای پای مخالف تكرار نمائید.

مطابق شكل روی زمین به پشت خوابیده و هر دو پا را به كمك هر دو دست داخل شكم جمع كرده و بعد از ٥ ثانیه پاها را رها كرده و به حالت اولیه برگردانید.

كنار دیوار ایستاده و پاهای خود را بصورت ضربدری قرار داده و درحالیكه دست خود را به دیوار تكیه داده ید كمر و لگنتان را به سمت دیوار متمایل نمائید و بعد از چند ثانیه به حالت اول برگردید. این حركت را ١٠ بار برای هر طرف تكرار نمائید.

برای انجام این حركت مطابق شكل به پهلو روی زمین دراز كشیده و پای راست را از ناحیه لگن به سمت بالا بیاورید . این حركت را برای هر پا ١٠ بار تكرار نمائید.

برای انجام این حركت مطابق شكل به پهلو روی زمین دراز كشیده در حالیكه زانوها نیمه خمیده است زانوی پای راست را به سمت بالا بیاورید این حركت را برای هر طرف ١٠ بار تكرار نمائید.

 

 

پاسخ

پنج − چهار =

Call Now Buttonتماس با دکتر